หากประสบปัญหาไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เมื่อใช้งาน Putty นั้นให้ตั้งค่าโดยวิธีดังต่อไปนี้

Category: Window > Appearance > Font settings เปลี่ยนจาก Courier New เป็น Fixedsys

รูปภาพ

กลับไปที่ Window > Translation (Character set translation on received data) เลือก encoding เป็น UTF-8

รูปภาพ

Comments are closed.