Suriyan มีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เสื่อม โดยดูจากแรงจ่ายไฟฟ้าของอุปกรณ์ และระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เรียกคืน โดยดูจากเลขรหัสอุปกรณ์เทียบกับฐานข้อมูลของผู้ผลิต โดยการเตือนดังกล่าวเป็นการแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับใดๆ

Comments are closed.