Suriyan มีโปรแกรมลักษณะ Media Center ที่ชื่อ Moovida ซึ่งสามารถหาติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟต์แวร์
แล้วเรียกใช้โดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > Moovida Media Center

รูปภาพ

หน้าจอของโปรแกรม Moovida Media Center

รูปภาพ

Comments are closed.