Suriyan มีโปรแกรมชื่อ wine ที่สามารถรันโปรแกรมจากระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได้ ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถใช้งานแทนได้ 100% ทำให้บางเกมเท่านั้น ที่สามารถเล่นได้ โดยเฉพาะเกมที่มีระบบตรวจจับป้องกันการโกงจะตรวจพบว่า wine เป็นโปรแกรมโกงจึงไม่อนุญาตให้เล่น นอกจากนี้แล้วในศูนย์ซอฟท์แวร์ของ Suriyan เองก็มีเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์เป็นจำนวนมาก เช่นเกม The Mana World ซึ่งสามารถติดตั้งได้ผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์

รูปภาพ

Comments are closed.