สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน NAC 2009 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (ติดธรรมศาสตร์รังสิต) ซึ่งภายในงานมีการสัมมนาวิชาการเรื่อง Open Source Software ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 9.00-12.45 น. โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Key success factors of Thai open source software โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช, เรื่อง  Open source software กับการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT โดย คุณกริช นาสิงห์ขันธุ์  คุณกำธร ไกรรักษ์  คุณพรพรหม อธีตนันท์  คุณประเสริฐ ลือโขง คุณธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และคุณสว่างพงศ์ หมวดเพชร และปิดท้ายงานสัมมนาด้วยหัวข้อ Open source software licenses: ประเด็นน่ารู้ทางกฎหมาย โดย ดร.เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู และ คุณกษมา กองสมัคร ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2009/conference_14.php ค่ะ