สำหรับ Zimbra Open Source Edition ไม่มีฟีเจอร์ Mobile Sync ทำให้ smart device ต่าง ๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อ Zimbra ได้โดยตรง จึงต้องใช้ Z-Push ซึ่งเป็นแอพลิเคชัน Open Source ที่เป็น ActiveSync เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง smart device (smart phone, tablet, iPad) กับ Zimbra server

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • Ubuntu Server หรือ Distro อื่น ๆ แล้วแต่ถนัด สำหรับลง z-push
  • Zimbra Server ที่เปิดให้บริการไว้แล้ว
  • software ได้แก่ z-push และ z-push zimbra backend

สามารถดาวน์โหลด z-push และ z-push backend ได้โดย

wget http://download.z-push.org/final/2.1/z-push-2.1.3-1892.tar.gz

wget http://sourceforge.net/projects/zimbrabackend/files/Release61/zimbra61.tgz


Continue reading