Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรม OpenOffice.org ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโปรแกรม opensource ในชุด Chantra สามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก http://chantra.in.th

ขั้นตอนการเรียกใช้ชุดโปรแกรมสำนักงาน

ไปที่เมนู > สำนักงาน > เลือกโปรแกรมสำนักงานที่ต้องการเรียกใช้งานจากเมนูย่อย

รูปภาพ

มีโปรแกรมอ่าน e-book ที่มีความสามารถมากและรองรับรูปแบบหนังสือ e-book ได้หลากหลายฟอร์แมต ที่ชื่อ Calibre สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > สำนักงาน > Calibre

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Calibre

รูปภาพ

มีให้ใช้งาน เช่น โปรแกรมจัดการภาพอย่าง F-Spot ที่มีอยู่ในชุด Suriyan สามารถเรียกใช้งานโดยดับเบิ้ลคลิกที่รูป จะปรากฎหน้าโปรแกรมดังรูป

รูปภาพ

ถ้าต้องการแก้ไขรูปให้ คลิก ไปที่ “แก้ไขรูปภาพ”

รูปภาพ

จะสามารถปรับแต่งรูปในขั้นพื้นฐานได้ เช่น ปรับแสง, Crop รูปเป็นต้น

รูปภาพ

หากต้องการทำงานบางอย่างกับแฟ้มจำนวนมาก เช่น เปลี่ยนชื่อแฟ้มในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมาก หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ภาพจำนวนมาก เราสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Phatch ซึ่งมีความสามารถทำงานกับไฟล์ภาพในลักษณะ Batch กับไฟล์รูปภาพจำนวนมาก สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > กราฟิกส์ > Phatch Photo Batch Processor

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Phatch

รูปภาพ

Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรม Empathy ซึ่งมีความสามารถที่จะคุยกับระบบต่างๆ ได้พร้อมกัน เช่น MSN, AIM, Facebook, Jabber/XMPP, Google Talk สามารถเรียกใช้งานหลังจากติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > อินเทอร์เน็ต > ลูกข่ายข้อความด่วน Empathy

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

e-book รูปแบบหนึ่งที่เคยเป็นที่นิยมมากในอดีตและเป็นยังคงมีใช้กันอยู่โดยเฉพาะใน Linux คือไฟล์ e-book ในรูปแบบนามสกุล .chm ซึ่งมีลักษณะการเขียนแบบเดียวกับ HTML นี้ บน Suriyan มีโปรแกรมที่ใช้อ่าน e-book ในรูปแบบไฟล์ดังกล่าวอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น xchm, gnochm, chmsee, fbreader ซึ่งสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมดังกล่าวได้ ผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟท์แวร์ และเรียกใช้งานโดยดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่มีนามสกุล .chm

รูปภาพ
รูปภาพ

Suriyan มีโปรแกรมลบไฟล์ขยะที่ชื่อ Computer Janitor อยู่แล้วและเรียกใช้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > Computer Janitor

รูปภาพ

รูปภาพ

การลบไฟล์ทำได้โดยเพียงเลือกไฟล์ที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม “ทำงานที่ได้เลือกไว้”

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นที่ลบไฟล์ขยะของระบบที่มีความสามารถสูงกว่าที่ชื่อ BleachBit ที่สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟต์แวร์

มีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อ WDT ซึ่งรวมเครื่องมือพัฒนาเว็บ เช่น ตัวช่วยสร้าง CSS ตัวเลือกโค้ดสี HTML ตัวทดสอบมาตรฐานเว็บ โปรแกรมนี้ดาวน์โหลดได้จาก http://gnome-look.org/content/show.php/WDT+-+Web+Developer+Tools?content=129726 โดยเลือกประเภทดาวน์โหลดเป็น Ubuntu สำหรับการติดตั้งโปรแกรม .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร” หลังจากติดตั้งแล้วเรียกใช้ได้โดย

ไปที่เมนู > พัฒนาโปรแกรม > Web Develop Tools

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม WDT

รูปภาพ

ใน suriyan สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมที่ชื่อ gsmartcontrol เพื่อใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และสุขภาพของ harddisk ที่เราใช้งานได้ โดยให้ทำการติดตั้งโปรแกรมผ่านศูนย์ซอฟต์แวร์ Ubuntu เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเราสามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้

ไปที่เมนู > เครื่องมือระบบ > GsmartControl

รูปภาพ

  • ให้ทำการคลิกเลือก harddisk ต้องการตรวจสอบสุขภาพการทำงาน

รูปภาพ

  • ไปที่ More แล้วเลือก Enable SMART ระบบจะดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของ harddisk ให้เบื้องต้น จากรูปในตัวอย่างจะพบว่าตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา

รูปภาพ

  • หากต้องการตรวจสอบการทำงานโดยละเอียดของ harddisk ให้คลิกขวาที่ตัว harddisk แล้วเลือก View details จะพบหน้าจอการตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของ harddisk โดยละเอียด ดังรูป

รูปภาพ