Suriyan ใช้ระบบมาตรฐานของลินุกซ์อย่าง GNOME และ Compiz ซึ่งสามารถหาชุดตกแต่ง (theme) เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://art.gnome.org/ และ http://www.gnome-looks.org/

รูปภาพ

สำหรับวิธีการติดตั้งสามารถดูได้หัวข้อ “จะติดตั้งขุดตกแต่งเพิ่มได้อย่างไร”

เว็บไซต์ gnome-look.org เป็นที่รวบรวมชุดตกแต่งจากผู้พัฒนาอิสระทั่วโลก โดยสร้างชุดตกแต่งที่เข้ากันได้กับ Gnome หากดาวน์โหลดไฟล์ชุดตกแต่งมาแล้วติดตั้งไม่ได้ อาจจะเป็นที่ 2 สาเหตุ ดังนี้

  • ไฟล์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ .tar.gz, tar.bz2 แต่เป็นไฟล์ประเภท .zip, .rar เป็นต้น ทำให้ระบบไม่ยอมรับไฟล์ดังกล่าวในการติดตั้ง
  • ไฟล์เวอร์ชั่นเก่าเกินกว่าโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

การแก้ไข: เปลี่ยนไปดาวน์โหลดธีมอื่น

เมื่อดาวน์โหลดชุดตกแต่งมาแล้ว ทำการติดตั้งโดย

วิธีการ

  • ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

  • กดปุ่ม “ติดตั้ง” แล้วเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
  • ชุดตกแต่งที่ติดตั้งใหม่อาจเป็นชุดธีมทั้งชุด ซึ่งประกอบด้วย ไอคอน ชุดตกแต่งวิดเจ็ต กรอบหน้าต่าง หรืออาจเป็นแค่ส่วนๆ ตามผู้สร้างชุดตกแต่งได้ให้รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของเขา

รูปภาพ

การเปลี่ยนไอคอนทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

กด “ปรับเลือก” แล้วไปยังแท็ป “ไอคอน” แล้วเลือกตามต้องการ

รูปภาพ

โดยสามารถหาชุดไอคอนใหม่ได้จากเว็บไซต์ www.gnome-looks.org และ art.gnome.org/themes/icon

จากการที่ Suriyan พัฒนาต่อยอดจาก Ubuntu ซึ่ง Ubuntu รุ่นใหม่นี้จะมีปุ่มปิดหน้าต่างอยู่ทางซ้าย

รูปภาพ

ดังนั้นเมื่อปรับรุ่น Suriyan แล้ว ปุ่มปิดหน้าต่างจึงย้ายไปอยู่ทางซ้ายเช่นเดียวกับ Ubuntu วิธีแก้ไขให้ปุ่มปิดหน้าต่างกลับไปอยู่ทางขวาเราสามารถทำได้ด้วยวิธีเปลี่ยนชุดตกแต่ง ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างชุดตกแต่ง

เลือกชุดตกแต่งที่มีปุ่มปิดหน้าต่างอยู่ทางขวา เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่มปิด ปุ่มจะกลับไปอยู่ด้านขวาเหมือนเดิม

รูปภาพ

โดยปกติไอคอนที่อยู่บนหน้าจอจะมีขนาดที่พอเหมาะอยู่แล้ว แต่หากต้องการขยายไอคอนบางไอคอน เพื่อเป็นการเน้น หรืออาจเป็นไอคอนที่ใช้บ่อยจึงอยากขยายให้สามารถคลิกได้ง่าย ใน Suriyan สามารถทำได้โดย คลิกขวาที่ไอคอนที่ต้องการ เลือก ปรับขนาดไอคอน…

รูปภาพ

จะปรากฏสี่เหลี่ยมเล็กๆ บริเวณมุมของไอคอน ให้คลิกที่สี่เหลี่ยมเล็กนั้น แล้วลาก จะเป็นการย่อ/ขยายไอคอนได้

รูปภาพ

การปรับขนาดพื้นที่ของพาเนล สามารถทำได้โดย คลิกขวาบริเวณที่ว่างบนพาเนล จากนั้นเลือกคุณสมบัติ จะปรากฏหน้าต่างคุณสมบัติพาเนลขึ้นมา ที่ช่องขนาด ให้ปรับค่าตามต้องการ

รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

การซ่อนพาเนลอัตโนมัติแบบ Windows XP สามารถทำได้โดย คลิกขวาบริเวณที่ว่างบนพาเนล จากนั้นเลือกคุณสมบัติ

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างคุณสมบัติพาเนลขึ้นมา ทำเครื่องหมายที่ช่อง ซ่อนโดยอัตโนมัติ

รูปภาพ