Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรมสำหรับเขียนแผ่นที่ชื่อว่า Brasero โดยสามารถเขียนข้อมูลโดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > โปรแกรมเขียนแผ่น Brasero

รูปภาพ

หน้าจอโปรแกรม Braseo เมื่อเรียกใช้งาน

รูปภาพ

การพิมพ์หน้าเว็บจาก Firefox ออกทางเครื่องพิมพ์นั้น เราสามารถกำหนดขนาดกระดาษที่จะสั่งพิมพ์ได้ ดังนี้

จากโปรแกรม Firefox ไปที่เมนู File > Page Setup

รูปภาพ

ในส่วน “ขนาดกระดาษ” จะเลือกขนาดกระดาษที่มีอยู่แล้ว หรือจะเลือก จัดการขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

รูปภาพ

ไม่ได้ เพราะเป็นฟีเจอร์ของ twitter เนื่องจาก twitter เป็น Social network ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ด้วยการส่งข้อความผ่าน sms (sms ส่งข้อความได้ 160 ตักอักษร ซึ่ง twitter สำรองไว้ส่งข้อมูลอีก 20 ตัวอักษร) ดังนั้น Gwibber จึงส่งข้อความไปยัง twitter ได้เพียง 140 ตัวอักษรเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมแต่อย่างใด แต่ว่าเป็นข้อกำหนดของบริการเอง

สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่เมนูหลัก แล้วเลือก “แก้ไขเมนู”

รูปภาพ

หลังจากนั้นเราก็จะสามารถปรับแต่งเมนูของระบบได้ตามที่ต้องการ เช่น ปิดการใช้งานบางเมนู , ปรับตำแหน่งการแสดงผลของโปรแกรมที่อยู่ในเมนูเป็นต้น

รูปภาพ

โปรแกรม gEdit สามารถแสดงเลขบรรทัดของเอกสารที่พิมพ์อยู่ได้ โดยที่หน้าโปรแกรม gEdit ให้ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง จากนั้นเลือก แสดงเลขบรรทัด

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม gprename ช่วยซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ และเรียกใช้หลังจากติดตั้งโดยไปที่

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > GPRename

รูปภาพ

รูปภาพ

Suriyan มี IDE สำหรับทำงาน Java Programmer สามารถติดตั้ง Netbeans หรือ Eclipse ได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์แล้วเรียกใช้หลังจากติดตั้งโดย

ไปเมนู > พัฒนาระบบ

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Eclipse
รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Netbeans
รูปภาพ