การใช้งาน Container สามารถประยุกต์เข้ากับการพัฒนาร่วมกับ CI/CD ได้ โดยใช้เครื่องมือเพิ่มเพียงเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Docker เพื่อสั่ง Deploy Container ไปยังเครื่องปลายทาง หรือ Build Dockerfile แล้ว push image ไปยัง Docker Registry ภายใน แล้วแต่ความต้องการใช้งาน ยกตัวอย่างการใช้งาน Gitlab CI หากท่านใดใช้ CI ตัวอื่นๆ ก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้

ตัวอย่างจากภาพ

  • นักพัฒนา commit code เข้าไปที่ git repository
  • build script ใน ci runner จะทำหน้าที่ build docker image แล้ว push image ไปยัง local registry
  • deploy docker image จาก local registry ไปยังเครื่อง development หรือเครื่อง production


Continue reading