โปรแกรม Dia ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้าง Diagram โดยเฉพาะ ดังนั้นการตกแต่งจะไม่สามารถทำได้มากนัก หากต้องการจะตกแต่งโดยละเอียด อาจต้องใช้โปรแกรมภายนอกช่วย โดยจะต้อง Export งานเป็น .svg ก่อน จากนั้นเราสามารถนำไฟล์ .svg ที่ได้ไปทำต่อใน Inkscape ได้ทันที เพราะเป็นประเภทไฟล์ที่ Inkscape รองรับ

บางครั้ง Diagram ที่วาดนั้นอาจมีขนาดใหญ่เกินกว่ากระดาษที่จะใช้พิมพ์ แต่โปรแกรม Dia เองก็มีความสามารถที่จะจัดการและกำหนดขนาดเพื่องานพิมพ์ได้ โดยสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่ ไฟล์>ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือก พอดีกับ

เมื่อกลับไปที่หน้า drawing จะมีเส้นสีฟ้า เป็นกรอบแสดงให้เราทราบว่ามีขอบของภาพอยู่ที่ใด

รูปภาพ

ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ที่ diagram ที่ต้องการนั้นอยู่คนละ layer กับที่กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นวิธีแก้ไข ให้เข้าไปเปิด layer ทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู View > Show layer จากนั้นชิ้นงานจะปรากฏขึ้นหากว่าปัญหาเกิดจาก layer จริง

รูปภาพ

โปรแกรม Dia รองรับการนำเข้าไฟล์จากภายนอกได้ในตัวแล้ว ในกรณีที่ต้องการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรม Visio ไฟล์ที่จะนำเข้าจะต้องเป็นนามสกุล .vdx จึงจะเป็นรุ่นที่ Dia รองรับ