หากเคยใช้หรือเคยเห็นเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla มาก่อน จะเห็นว่า ที่หน้าบทความหรือหน้าข่าวนั้น จะมีไอคอนรูปเครื่องพิมพ์และไอคอน PDF เพื่อสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF หากต้องการความสามารถเดียวกันนี้ใน Drupal สามารถทำได้ โดยติดตั้งโมดูล print http://drupal.org/project/print แล้วเปิดใช้งาน จากนั้นที่เนื้อหาจะมีไอคอนเช่นเดียวกับใน Joomla

รูปภาพ

รูปภาพ

Drupal มีโมดูลให้คะแนนในรูปแบบดาว คือ fivestar http://drupal.org/project/fivestar โดยจะต้องติดตั้งมอดูล votingapi http://drupal.org/project/votingapi ก่อน เมื่อติดตั้งและเปิดใช้งานแล้ว ให้ไปตั้งค่าที่
Administer>Content Management>Content types

แล้วเลือก edit เนื้อหาที่ต้องการมีระบบให้คะแนน เลือก Fivestar rating แล้วเลือก Enable Fivestar rating

รูปภาพ

ก็จะปรากฎการให้คะแนนบนหน้าเนื้อหา

รูปภาพ

ซอฟต์แวร์ CMS บางตัวนั้น จะไม่สามารถกำหนดชื่อเว็บไซต์เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ แต่ในส่วนของ Drupal นั้น เป็น CMS รุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาโดยรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบ UTF-8 ตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้นจึงสามารถกำหนดชื่อเว็บไซต์เป็นภาษาที่ต้องการได้ทันที

ทำได้โดยใช้โมดูล termsofuse http://drupal.org/project/termsofuse โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้สร้างหน้าใหม่ที่เขียนรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน แล้วไปกรอกข้อมูลในหน้า Administer>Site configuration>Terms of use

รูปภาพ

รูปภาพ

Drupal มาพร้อมกับโมดูล Aggregator ซึ่งจะต้องเปิดใช้งานก่อน จากนั้นให้ตั้งค่าใน Content management>Feed aggregator โดยเพิ่ม RSS Feed ต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์ twitterfeed.com เพื่อให้ดึงเนื้อหาจาก RSS Feed ของเราไปขึ้น Twitter ได้

รูปภาพ

ให้ระบุ RSS feed URL เป็น url เว็บของเรา ตามด้วย rss.xml

รูปภาพ

สามารถทำได้โดยติดตั้งโมดูล bbcode http://drupal.org/project/bbcode จากนั้นให้เปิดใช้มอดูล และเลือกเป็น Input Filter ที่เมนู

Administer>Site configuration>Input Formats

กดแท็บ Add input format โดยเลือก Filter ดังนี้ HTML Corrector, HTML filter, Line break converter, URL filter และ BBcode

รูปภาพ