โดยปกติเมื่อเรา double click ที่ text file ใดๆก็จะสามารถแก้ไขไฟล์นั้นๆได้อยู่แล้ว แต่ไฟล์บางไฟล์ เช่น soure code ของโปรแกรม ถ้าได้ใช้งาน text editor ที่มีความสามารถในงานด้าน programming โดยเฉพาะก็จะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยื่งขึ้น เช่น Notepad++ โดยเราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Filezilla เรียกใช้งานโปรแกรม Notepad++ เป็น editor เริ่มต้นได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู “แก้ไข”
2.ไปที่ “การตั้งค่า”

รูปภาพ

3.เลือก “File editing”
4.click ไปที่ “Use custom editor”
5.click ที่ “Ask for action”
6.เลือกไปที่ไฟล์โปรแกรมของ notepad++ โดยให้ไปที่ C:Program FilesNotepadd++notepad++.exe แล้วเลือก “ตกลง”

รูปภาพ

มีข้อแนะนำในการป้องกันการถ่ายโอนไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีโอกาสเสียน้อยสุด โดย

1.ให้จำกัด bandwidth ในการ upload , download

รูปภาพ

2.ปรับเพิ่มค่า Burst torelance ให้สูงขึ้น ดังนี้
2.1 ไปที่เมนู แก้ไข > การตั้งค่า
2.3 เลือกไปที่ “รับส่งข้อมูล”
2.4 ในส่วนของ speed limits ให้ปรับค่า Burst tolerance จาก “ปกติ” เป็น “สำคัญมาก” แล้วตอบ “ตกลง”

รูปภาพ

ในการ upload / download ไฟล์บางครั้งก็จำเป็นต้องจำกัดปริมาณในการถ่ายโอนข้อมูลเพราะ internet ที่ใช้งานอยู่อาจแชร์การใช้งานอยู่กับผู้อื่น โปรแกรมของเราอาจไปรบกวนการใช้งาน internet ของคนอื่นจนไม่สามารถทำงานได้เพราะ bandwidth ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการ upload / download งานของเรา ส่วนขั้นตอนการตั้งค่าดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู แก้ไข
2.ไปที่ การตั้งค่า ….

รูปภาพ

3.ในส่วนของ การรับส่งข้อมูล เราสามารถจำกัด bandwidth ได้
3.1 จำกัด bandwidth การรับข้อมูลที่ “จำกัดการรับข้อมูล”
3.2 จำกัด bandwidth การส่งข้อมูลที่ “Upload limit”

รูปภาพ

การกำหนดค่าให้ Filezilla ตรวจสอบไฟล์ที่จะ upload ว่ามีอยู่แล้วหรือยังบน server สามารถทำได้โดย

1.ไปที่ “แก้ไข” > “การตั้งค่า…”

รูปภาพ

2.ในส่วนของรับส่งข้อมูล เลือก “File exists action”
3.ในส่วนของ Uploads เราสามารถเลือกการปฎิบัติเมื่อพบว่าไฟล์ที่จะ upload มีอยู่แล้วได้ตามความเหมาะสม
Ask for action : สอบถามก่อน
Overwrite file : เขียนทับไฟล์ได้เลย
Overwrite file if source file newer : เขียนทับไฟล์เลยหากว่าไฟล์ต้นฉบับใหม่กว่า
Overwrite file if size differ : เขียนทับไฟล์เลยหากขนาดของไฟล์แตกต่างกัน
Overwrite file if size differ or source file newer : เขียนทับไฟล์เลยหากขนาดไม่เท่ากันหรือไฟล์ต้นฉบับใหม่กว่า
Resume file transfer : กลับไปต่อไฟล์ที่ค้างอยู่
Rename file : เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่
Skip file : ข้ามไปไฟล์ต่อไป
ไฟล์ใหม่ทับลงไปเลย เป็นต้น

รูปภาพ

การกำหนดให้ Filezilla เก็บ log ในการ transfer ให้ไปกำหนดที่เมนู

1.แก้ไข > การตั้งค่า

รูปภาพ

  1. Logging
  2. click ที่ Log to file

แล้วทำการเลือก path ในการจัดเก็บ log ในช่อง Filename:
ถ้าจะให้บันทึกเวลาในการ transfer file ลงไปด้วยให้ click เลือกที่ Show timestamps in message log

รูปภาพ