ผู้ใช้สามารถนำ Mindmap ที่สร้างด้วยโปรแกรม Freemind ขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ผ่านการ Export ข้อมูลออกมา ให้อยู่ในรูปแบบที่เว็บไซต์รองรับ โดยไฟล์ที่สามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ ที่ Freemind รองรับการ Export คือ HTML, XML, Java applet, Flash, JPG, PNG และรูปแบบ Wiki ของ Twiki

รูปภาพ

โปรแกรม Freemind มีความสามารถในการ Import Mindmap จากโปรแกรม Mind Manager ได้ จึงสามารถนำไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม Mind Manager เข้ามาทำงานต่อในโปรแกรม Freemind ได้ แต่โปรแกรม Freemind ยังไม่มีความสามารถในการ Export ไปยังโปรแกรม Mind Manager

รูปภาพ