Grafana มี feature alert มาด้วยสามารถสั่งผ่าน webhook, email, slack, pagerduty, victorops และ opsgine ครั้งนี้เรามาลองสั่ง alert ไปยัง slack กัน

อันดับแรกไปสร้าง Alert Notifications กันก่อนที่ Alerting > Notifications เลือกส่งข้อมูลไปที่ slack กรอกข้อมูล slack webhook url และ channel ที่ต้องการ post ข้อความไป อ้ออย่าลืมสร้าง Incoming WebHooks กันก่อนนะครับ


Continue reading

Grafana เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำ Dashboard แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูปแบบ time-series ได้หลายตัว นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม plug-in เพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ได้อีกมากมาย

มาลองเล่น Grafana กันเร็วๆ โดยใช้ Docker กัน ครั้งนี้เราจะใช้ Telegraf เป็นตัวส่งข้อมูล system ของ Container ที่ Telegraf ทำงานอยู่ไปยัง InfluxDB แล้วใช้ Grafana อ่านข้อมูลมาทำ Dashboard อีกที เริ่มกันที่ InfluxDB กันก่อนสร้างไดเรคทอรี่เก็บข้อมูลกันก่อน

mkdir influxdb

จากนั้นสร้าง container influxdb ขึ้นมา

docker run -d -p 8083:8083 -p 8086:8086 -v $PWD/influxdb:/var/lib/influxdb --name influxdb influxdb


Continue reading