สำหรับบางองค์กร อาจมีความต้องการใช้ Zimbra เป็นทั้ง Intranet mail(เมลภายใน) และ Internet mail(เมลภายนอก) เราสามารถกำหนดให้ user ที่ใช้ได้เฉพาะเมลภายใน รับ-ส่ง ได้ภายใต้โดเมนตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถส่งไปภายนอกได้ ทำได้โดย

เข้าระบบด้วย user zimbra

su - zimbra

เข้าไปยังไฟล์ /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_recipient_restrictions.cf โดย

vim /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_recipient_restrictions.cf

และเพิ่ม

check_sender_access hash:/opt/zimbra/postfix/conf/restrict_senders

6


Continue reading