หลักสูตร 3 วัน วันที่ 13-15 มีนาคม
เนื้อหาหลักสูตร

Part 1 : แนะนำสู่โลกของ Ubuntu

    * แนวความคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เปิด (Open Source), แนวความคิด GNU
ผุ้ใช้ได้จะได้เรียนรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็น
โอเพนซอร์ซและแนวความคิดนี้สามารถสร้างอิสระภาพให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ได้
อย่างไร
    * ประวัติและความเป็นมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์
ให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลินุกซ์
รวมทั้งความหลากหลายของดิสทริบิวชั่นต่างๆ
    * ดิสทริบิวท์ชั่นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
    * แนะนำลินุกซ์ดิสทริบิวชั่น Ubuntu ให้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องต้องเป็น Ubuntu

Part 2 : ระบบไฟล์ของลินุกซ์

    * ลักษณะของโครงสร้างของพาร์ติชันและไฟล์
สิ่งที่แตกต่างจากระบบปฏิบัติการอย่างไมโครซอฟต์
ความหลากหลายของการแบ่งพาร์ติชันชนิดต่างๆ
เหตุและผลว่าทำไมต้องแบ่งพาร์ติชันแบบนั้น
    * ระบบไฟล์ชนิดต่างๆ ในลินุกซ์
ผู้เรียนสามารถมองเห็นถึงข้อเด่นช้อด้อยของระบบไฟล์ชนิดต่างๆ วิวัฒนาการ
รวมทถึงปัญหาที่นำมาสู่การสร้างระบบไฟล์ใหม่ๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์หาระบบไฟล์ที่ดีที่สุดในการนำไปใช้งานได้
    * อธิบายความหมายของไดเรคทอรีต่าง ๆ

Part 3: การติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Ubuntu

    * ทำความเข้าใจถึงภาพรวมการติดตั้ง
วิธีการที่ลินุกซ์ถูกสร้างมาในรูปแบบแผ่นซีดีได้อย่างไร
และในระหว่างการติดตั้งมีวิธีการเบื้องหลังเป็นอย่างไร
    * วางแผนการติตดั้ง  การแบ่งพาร์ติชัน การกำหนดชนิดพาร์ติชั่น
ขนาดบล็อกข้อมูล ตามโจทย์ที่กำหนดให้
    * ติดตั้งระบบปฎิบัติการลินุกซ์ Ubuntu ตามแผนที่ได้วางไว้
    * การปรับแต่งระบบหลังการติดตั้ง เช่น ตั้งเวลา ตั้งค่าเครือข่ายแบบเบื้องต้น

Part 4: สัมผัสแรกของลินุกซ์ Ubuntu

    * อธิบายถึงหน้าจอแรกที่เห็นซึ่งก็คือเชลล์
อธิบายถึงกลไกการสั่งงานผ่านเชล
วิธีการที่เชลรับคำสั่งจนได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมต่างๆ ออกมา
    * ทดลองใช้งานเชลล์แบบต่างๆ ทั้งแบบกราฟฟิกและเทกซ์โหมด
ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมองเห็นความยืดหยุ่นของการใช้งานลินุกซ์

Part 5: การจัดการผู้ใช้งาน

    * เข้าใจถึงวิธีการของระบบแบบหลายผู้ใช้ (multi-user)
โดยจะอธิบายถึงการเป็นแจ้าของ (owner) และกลุ่ม (Group)
ผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงหลักการความปลอดภัยของลินุกซ์ในเบื้องต้น
จากความสัมพันธ์ระหวางความเป็นเจ้าของ (owner) กลุ่ม (group) และสิทธิ์
(permission) ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
    * สามารถจัดการเพิ่ม ลบ และกำหนดสิทธิ์แบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งานในระบบ

Part 6: การกำหนดโควต้าการใช้งานทรัพยากรระบบของผู้ใช้งาน

    * เข้าใจถึงกลไกของโควต้า ระบบรับรู้ได้อย่างไรว่าโคต้าเต็ม
และวิธีการที่เคอร์เนลจัดการกับโควต้า
    * การกำหนดโควต้าการใช้งานฮาร์ดดิสก์

Part 7: ระบบเครือข่าย

    * ทำความเข้าใจระบบเครือข่ายเบื้องต้น การกำหนดไอพีแอดเดรส
การแบ่งคลาสของไอพี
กลไกที่อธิบายว่าคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ
ได้อย่างไร
    * ทำความเข้าใจโครงสร้างของการจัดการระบบเครือข่ายใน Ubuntu
    * ทำคำสั่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเครือข่ายใน Ubuntu

Part 8: ระบบการจัดการแพกเกจต่างๆ ใน Ubuntu

    * ทำความเข้าใจความหมายของแพกเกจ เข้าใจโครงสร้างของแพกเกจ
จากการเปลี่ยนรูปจากซอร์ซโค้ดมาอยู่ในรูปของแพเกจได้อย่างไร
รวมถึงรูปแบบการตั้งชื่อและลักษณะของแพกเกจ
    * คำสั่งจัดการแพกเกิจชนิดต่าง ๆ
และข้อเด่นและข้อด้อยของตัวจัดการแพกเกจชนิดต่างๆ จนถึงการวิวัฒนาการ จาก
dpkg apt-get aptitude synaptic ไปจนถึง automatic update

Part 9: การใช้งาน vi editor

    * ทำไมต้อง vi ข้อดีข้อด้อยต่างๆ ศึกษาโครงสร้างและการไกการทำงาน
    * การใช้งานเบื้องต้น และเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้งานแอดมิน

Part 10: การบูตระบบและเซอร์วิส

    * อธิบายการทำงานของเครื่องตั้งแต่เปิดสวิทช์
จนกระทั่งขึ้นหน้าเชลล์ล็อกอิน เพื่อให้ผุ้เรียนสามารถลำดับการทำงาน
และแยกส่วน ของการบูตได้ ว่าอะไรเป็นส่วนของเคอร์เนล อะไรเป็นเซอร์วิส
อะไรเป็นสคริปต์
    * ทำความเข้าใจภาพรวมของเซอร์วิส ความเกี่ยวพันกันระหว่าง
หมายเลขพอร์ตและโพรเซสของเซอร์วิส
โดยผุ้เรียนจะต้องมองความสัมพันธ์นี้ให้ออก
ผุ้เรียนจะสามารถปิดเปิดเซอร์วิสที่ต้องการ
รวมถึงการปรับแต่งแก้สคริปที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสเหล่านี้ได้
    * ศึกษาถึงการใช้งาน runlevel
สาเหตุของการใช้งานและความเกี่ยวกันพันธ์ระหว่าง runlevel กับเซอร์วิส
การปรับแต่สคริปของเซอร์วิสเพื่อให้รันสอดคล้องในรันเลเวลต่างๆ กันได้
    * เข้าใจกลไกของบูตโหลดเดอร์และการจัดการบูตโหลดเดอร์

Part 11:  การจัดการเซอร์วิส

    * สามารถติดตั้งและปิดเปิดใช้งานเซอร์วิสดังต่อไปนี้

   1. Remote login server
   2. Time server
   3. LAMP server
   4. File server (samba)
   5. FTP server
   6. DHCP server
   7. Firewall policy

Part 12: การเขียนเชลล์สคริปต์

    * คำสั่งเบื้องต้นของการเขียเชลล์สคริปต์
    * ทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์กรในการเขียนเชลล์สคริปต์
    * เขียนตัวอย่างสคริปเพื่อนำไปใช้จัดการระบบ

Part 13:  การแบคอัพระบบ

Part 14: การจัดการล็อก

    * ความหมายของล็อกต่างๆ
    * เข้าใจโครงสร้างของ การติดตังและปรับแต่ง syslog-ng
    * การควบคุมปริมาณล็อก

ลงทะเบียนออนไลน์กันได้ที่นี่

http://itbakery.net/contents/syslog_training.html

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://ossacademy.org/linux-administrator-ubuntu-based/