Kolab เป็นโปรแกรมที่ไว้ช่วยบริหารจัดการงานในองค์กรที่รวมความสามารถต่างๆไว้ เช่น การจัดการตารางนัดหมาย การจัดการอีเมล และ การแบ่งปันไฟล์เอกสาร เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมของ Kolab สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://kolab.org มาเริ่มติดตั้ง Kolab ใน Docker กัน
ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ทำการดาวน์โหลด Image ชอง kolab ด้วยคำสั่ง

sudo docker pull tpokorra/kolab31_centos6


Continue reading