Moodle ได้ให้เครื่องมือในการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีลักษณะสแปมและลบผู้ใช้เหล่านั้นออกจากระบบเพื่อไม่ให้โพสต์เนื้อหาขยะยังเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้โดยไปที่

Reports > Spam cleaner

รูปภาพ

จะใช้วิธีค้นหาโดยใส่คำที่ต้องการค้นหาเป็นพิเศษ หรือใช้ Autodetect common spam patterns เพื่อค้นหาคำที่มักใช้ในการสแปม เมื่อค้นหาเจอแล้วจะลบผู้ใช้สแปมเป็นรายบุคคล (Delete user) หรือลบผู้ใช้สแปมทั้งหมด (Delete all these user account)

เมื่อผู้ดูแลระบบจะทำการเพิ่ม RSS Feeds ให้กับเว็บไซต์โดยการเพิ่ม block แบบ Remote RSS Feeds และทำการ Validate feed เพื่อตรวจสอบว่าลิงก์ที่ต้องการใช้นั้นใช้ได้หรือไม่ ระบบแจ้งว่าตรวจสอบลิงก์ผ่าน แต่เมื่อเพิ่มเข้าใน block ระบบกลับปฏิเสธโดยแจ้งว่า “URL not defined for rss feed”

วิธีแก้ไขให้ ใส่ลิงก์ทำการตรวจสอบ Validate feed จากนั้นให้คัดลอกลิงก์ที่ได้เพิ่มใน Remote RSS Feeds แทน ที่เป็นแบบนี้เพราะเว็บไซต์สมัยใหม่ได้ให้ลิงก์ในแบบโปรโตคอล feed:// มาซึ่งตัว Moodle เองไม่รู้จัก แต่ Validate feed นั้นใช้บริการภายนอกตรวจสอบ

รูปภาพ

บางองค์กรหน่วยงานหรือสถานศึกษาติดตั้ง Moodle บนเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องผ่านพร็อกซี่ ผู้ดูแลระบบจะต้องตั้งค่าให้กับ Moodle โดยไปที่ส่วนของเมนูผู้ดูแลระบบ

Server > HTTP > Web proxy

รูปภาพ

ระบุค่าพร็อกซี่ตามที่องค์กรหน่วยงานหรือสถานศึกษานั้นๆ ตั้งค่าไว้ หากไม่ทราบให้ติดต่อผู้ดูแลระบบพร็อกซี่ เมื่อระบุค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Moodle มีโมดูลที่ใช้สร้างหนังสือเพื่อใช้อ่านประกอบหรือเป็นเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่ม ซึ่งคือโมดูลที่ชื่อว่า Book http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=319 วิธีการติดตั้งและสร้างหนังสือให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ติดตั้งแฟ้มโมดูล book ไว้ภายใต้แฟ้ม mod บนเซิร์ฟเวอร์ Moodle
  2. เพิ่มแหล่งข้อมูล “หนังสือ” หรือ “book” ในเนื้อหาหลักสูตร
  3. ตั้งชื่อหนังสือ จากนั้นให้เพิ่มบทและเนื้อหาให้กับหนังสือ โดยทางซ้ายมือจะแสดงสารบาญของหนังสือและทางขวาคือชื่อบทและเนื้อหา

ตัวอย่างหนังสือที่ได้จากการใช้โมดูล book

รูปภาพ

ปัญหา block Google search เมื่อค้นหาแล้วภาษาไทยกลายเป็นภาษาต่างดาว หรือไม่รู้ว่าว่าจะ Google search ลงใน block ได้อย่างไร สามารถแก้ไขได้โดยใช้โค้ดนี้ซึ่งเป็นการสร้างตารางที่บรรจุอินพุตสำหรับค้นหาจาก Google โดยใช้การเข้ารหัสภาษาไทยแบบ UTF-8 ทำให้ภาษาไทยไม่แสดงผลเพี้ยนไป

รูปภาพ

โค้ด

<center><form target="blank" method="get" action="http://www.google.com/custom">
<input type="hidden" value="UTF-8" name="ie" /> <input type="hidden" value="tis-620" name="oe" />
<table bgcolor="#fff0e1" align="center" width="100"><tbody><tr bgcolor="#ffffff">
<td height="39"><a href="http://www.google.com/search"><center>
<img border="0" complete="true" src="http://www.google.com/logos/Logo
40wht.gif" alt="Google" />
</center></a><table cellspacing="0" border="0" bgcolor="#fff0e1"><tbody>
<tr valign="top"><td><input maxlength="255" size="20" name="q" />
<center><input type="submit" value="ค้นหา" class="textbox" name="sa" /> </center>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></form></center>

  1. ให้สร้าง block แบบ HTML ขึ้นมาแล้วเลือกแก้ไข block
  2. ในแถบเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้เลือกปุ่ม < > เพื่อให้สามารถใส่โค้ด HTML ได้โดยตรง
  3. คัดลอกโค้ดข้างต้น และจากนั้นให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขปัญหาโดย คัดลอก Font ภาษาไทย จาก C:WINDOWSFonts ประเภทที่เป็นภาษาไทย เช่น Angsana New (True Type) เช่น ANGSAB.TTF (หรืออาจเป็นฟอนต์ภาษาไทยอื่น ๆ ) ไปเก็บไว้ที่ langth_utf8fonts ของ Moodle โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น default.ttf

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจต้องติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เพราะต้องอาศัยการแก้ไขไฟล์ที่ชื่อ php.ini โดยไม่สามารถปรับได้จากหน้าควบคุมของผู้ดูแลเว็บไซต์ Moodle ได้ ในไฟล์ php.ini ให้แก้ไขบรรทัดดังต่อไปนี้

uploadmaxfilesize = …(ตามที่ต้องการ)…M
postmaxsize =…(ตามที่ต้องการ)…M
memory_limit =…(ตามที่ต้องการ)…M

เช่น ต้องการให้ระบบอัพโหลดได้ 10M

uploadmaxfilesize = 10M
postmaxsize = 10M
memory_limit = 10M

หมายเหตุ: การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก จะทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และเซิร์ฟเวอร์อาจตัดเพราะการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนานเกินไป

การแทรกวิดีโอใน Moodle ทำได้โดย กดที่โหมดเนื้อหาแบบ html จากนั้นใส่โค๊ดเหล่านี้ลงไป

<embed src="โฟลเดอร์/แฟ้มวิดีโอ" loop="true" autoplay="false" width="145" height="60"></embed>

ทั้งนี้แฟ้มวิดีโอที่รองรับ ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Browser ผู้ชม ดังนั้นควรเลือกรูปแบบที่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม เช่น AVI

การเพิ่มภาษาให้เว็บไซต์ Moodle ทำได้โดยผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มโดยไปที่

Site Administration > Language > Language packs

รูปภาพ

ให้เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้งเพิ่มจากรายการทางด้านขวาและเลือก Installed selected language pack หากต้องการถอดถอนภาษาให้เลือกภาษาที่ต้องการถอดถอนทางซ้ายแล้วเลือก Uninstall selected language packs และถ้าต้องการปรับปรุงการแปลภาษาให้เลือก Update all installed language packs

รูปภาพ

หากผู้ดูแลลบ site administration ออกไปโดยไม่ตั้งใจ สามารถเรียกเมนูดังกล่าวกลับมาได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่ระบบ ด้วย user & password ของ admin
2.คลิกที่ปุ่ม “เริ่มการแก้ไขหน้านี้”

รูปภาพ

3.คลิกเลือกรายการบล็อคแล้วเลือกเพิ่ม

รูปภาพ

4.เลือกจัดการระบบจากรายการ ซึ่งเป็นการเรียก Site Administration ขึ้นมาใหม่

รูปภาพ

Site Administration ก็จะกลับมาเหมือนเดิม

รูปภาพ