สัมมนา Open Source Software ใช้ได้ดี ใช้ได้จริง ในองค์กร เป็นสัมมนาที่ออกแบบ เพื่อให้เห็นถึงความพร้อม ทั้งด้านเทคโนโลยี นโยบายและกลยุทธ์ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ สำหรับการกำหนดนโยบาย และสานการปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการนำ open source software มาใช้ในองค์กร เป็นอีกงาน ที่เป็นการชุมนุมของผู้บริหารไอที กูรู คนเทคนิค ตลอดจนผู้ใช้ OSS พบกับ บูธนิทรรศการ ที่มาจากภาครัฐและเอกชน ทั้งจากผู้พัฒนา และผู้ใช้ OSS ท่านสามารถพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนะ และหาข้อมูล เพื่อการพัฒนา OSS ในองค์กรของท่าน อย่างเติบโตและยั่งยืน สืบไป งานนี้ห้ามพลาด รายละเอียด และดาวน์โหลดโบรชัวร์ ได้ที่ Nectec Academy

การลงทุนในซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับองค์กรและในปัจจุบันมีการตรวจจับการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มหันมาใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก ซอฟต์แวร์ฟรี และรหัสเปิดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพิ่มทางเลือกให้ตัวเองและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ Open source Software Masterclass Series นี้จะพาท่านไปรู้จักซอฟต์แวร์ทางเลือกที่ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปพัฒนาและใช้งานได้จริงในองค์กร ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ระบบงานบริหารจัดการขององค์กรด้วย Open ERP การใช้ Open BI เพื่อตอบสนองต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนำไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลขององค์กรด้วย Open ECM หรือการจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Open CRM และซอฟต์แวร์สำนักงานสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน Open office ในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตนเองภายในหนึ่งวันด้วย WordPress จากคณาจารย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลาและสถานที่อบรม 3 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันฝึกอบรมเนคเทค ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าของกิจการที่ต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนซอฟต์แวร์ทางเลือก หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
  • ฝ่ายวางแผนกลยุทธ ฝ่ายจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก

ที่มา – nectec academy