ก่อนที่เราจะไปใช้ Nmap เรามารู้จักข้อมูลของ Port ในเบื้องต้นกันก่อน Port คือหมายเลขที่ใช้ระบุประเภของการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะมีช่วงหมายเลขตั่งแต่ 1 ถึง 65535 โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้

  • Well-Know Port 1 ถึง 1023 เป็น Port มาตราฐานที่ใช้งานควบคุมการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยระบบปฏิบัติการ
  • Registered Port 1024 ถึง 49151 เป็น Port ที่ใช้งานกับรูปแบบการให้บริการต่างๆโดยที่มีหน่วยงานควบคุมดูแลคือ IANA
  • Dynamic Port 49152 ถึง 65535 เป็น Port ที่อนุญาติให้ผ็ใช้งานสามารถนำไปกำหนดการใช้งานได้เอง


Continue reading