หากจะให้ OpenOffice ทำการแก้ตัวอักษรต้นประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นตัวใหญ่โดยอัตโนมัติให้กำหนดที่

ที่ Tools > Spelling and Grammar

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือกที่ “Check upper case words” กด OK

รูปภาพ

ปรกติเมื่อสั่งพิมพ์ชีทใน Calc จะถูกพิมพ์ตามการตั้งหน้าค่ากระดาษในแนวเดียวกัน หากต้องการให้ชีทบางแผ่นถูกพิมพ์ในแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้าง ให้กำหนดดังนี้

1.เลือกที่เมนู Format>Styles and Formatting หรือกด F11
2.คลิกicon “Page Styles” (ที่สองจากซ้าย)

รูปภาพ

3.คลิกขวาใน page style เลือก New

รูปภาพ

ที่หน้าต่าง Page style ตั้งชื่อ เช่นตั้งว่า Landscape

รูปภาพ

คลิกขวาเลือก “Modify” เพื่อแก้ไข style ให้ไปที่tab “Page ” เปลี่ยนหน้ากระดาษเป็น Landscape

รูปภาพ

รูปภาพ

กด OK เพื่อปิดหน้าต่าง
ที่ sheet ที่เราต้องการเป็นพิมพ์แนวนอน ให้เรา double click page style ที่เราเพิ่งสร้าง sheet ไหนที่จะเป็นแนวตั้งก็ไม่ต้องเลือก (default)

คุณสมบัติสร้างลิงก์ URL และทำการขีดเส้นใต้ให้กับลิงก์นั้นโดยปรกติจะถูกกำหนดมาให้ไว้ หากต้องการแก้โดยยกเลิกการขีดเส้นใต้และเปลี่ยนสีให้กำหนดที่

Tools > AutoCorrect เลือก tab Options

หาตัวเลือก URL recognition เอาเครื่องหมายออก ก็จะยกเลิกการแก้ url

รูปภาพ

หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าวให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Oracle (Sun) Weblog Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://www.oracle.com/us/products/applications/open-office/043539.html#weblog

เมื่อสร้างเอกสารด้วย Writer แล้วจะสามารถ export เอกสารไปยัง blog ได้ โดย Blog server ทีสนับสนุนได้แก่ Roller, WordPress, Generic ATOM, และ MetaWeblog บน servers เช่น WordPress.com, Blogger.com, Blogspot.com และ Typepad.com.

โดยปกติการเล่นไฟล์ presentation ในลักษณะวนซ้ำจะมีความจำเป็นในการนำเสนองานตามนิทรรศการต่างๆ เพราะไม่ได้มีผู้นำเสนอผลงานประจำอยู่ที่ presentation นั้นโดยตลอด เลยต้องอาศัยความสามารถของโปรแกรมในการนำเสนอผลงานวนซ้ำไปเรื่อยๆเมื่อจบการนำเสนอ ส่วนการตั้งค่าในโปรแกรม openoffice impress สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู Slide show
  2. เลือก Slide Show Settings
  3. ในส่วน Type เลือก auto แล้วตั้งเวลา 00:00:00
  4. OK

รูปภาพ

หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าว ให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Sun Wiki Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://extensions.services.openoffice.org/project/wikipublisher

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

กรอกข้อมูลต่างๆของ Wiki server ก็จะส่งข้อมูลจาก Writer เข้า server ได้อัตโนมัติ
ก็จะสามารถแปลงเอกสารไป Wiki server ได้ แต่ระวังเรื่อง รูปแบบตัวอักษร และพวกตาราง

Impress สามารถนำเข้าข้อมูลประเภทเอกสาร OO เช่น เอกสาร Writer, Calc แล้วปะติดกับ slide ของ Impress วิธีการทำได้โดย

ไปที่เมนู Insert > Object > OLE object…
เลือกประเภทเป็นการ Create from File

รูปภาพ

ไฟล์ OLE object ที่นำเข้ามานั้น สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของ slide ของเราได้เหมือนรูปภาพหนึ่ง

รูปภาพ

สามารถเปิดได้โดยตรง โดยรูปแบบการจัดเอกสารอาจผิดเพี้ยนบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีจัดรูปแบบเอกสารของไฟล์ที่นำมาเปิด แต่เนื้อหาที่อยู่ในไฟล์จะครบถ้วนทั้งหมด

หากต้องการแก้ไขหน่วยนับจากนิ้วเป็นเซ็นติเมตรหรือพอย์ท สามารถกำหนดได้ที่

Tools>Option>OpenOffice.orgCalc>General>Mesurement unit แก้เป็น เซ็นติเมตร

รูปภาพ