ในการทำเอกสาร บางโอกาสก็จำเป็นต้องใส่ comment แทรกลงไปเพิ่มเติมเพื่ออธิบายเนื้อความบางส่วนในเอกสารนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่โดยปกติ comment ที่แทรกไว้จะไม่แสดงผลออกมาเมื่อมีการสั่งพิมพ์เอกสารออกทาง printer ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีการแสดงผล comment ที่แทรกไว้ออกมาทาง printer ด้วยต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ไปที่เมนู File แล้วเลือกไปที่ Print…
  2. เลือกไปที่ Options…
  3. กำหนดรูปแบบการสั่งพิมพ์ comment แล้วตอบ OK เมื่อกำหนดเสร็จ

รูปภาพ

None คือ ไม่มีการพิมพ์ comment ออกมา
Notes only คือ การพิมพ์เฉพาะส่วนที่เป็น comment เท่านั้น
End of document คือ การพิมพ์ comment โดยที่ให้ comment อยู่ที่หน้าสุดท้ายของเอกสาร
End of page คือ การพิมพ์ comment โดยที่ให้ comment อยู่ที่ส่วนหน้าสุดท้ายของกระดาษ

การทำตัวอักษรยกและตัวห้อยให้กำหนดค่าโดยไปที่คำสั่ง

Format >Character ที่ tab Font position เลือก super script สำหรับตัวอักษรยก

รูปภาพ

รูปภาพ

หากต้องการให้เป็นตัวอักษรห้อยให้เลือก subscript แทน

ข้อความลายน้ำมีลักษณะเหมือนเป็นฉากหลังของเอกสาร ดังนั้นการแทรกลายน้ำจึงทำได้โดยการตั้งฉากหลัง ซึ่งทำได้โดยไปที่เมนู Format > Page >tab Background ที่ As สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ ลายน้ำเป็นสีพื้นหรือรูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Open with เลือก MS office วิธีนี้เป็นการเปิดเป็นครั้งคราว แต่หากต้องการให้ไฟล์นี้เปิดด้วย MSoffice ตลอดไปก็ให้คลิกขวาที่ไฟล์เลือก property ที่tab General ตรงที่เขียบว่า open with ให้เลือก browse เป็น Msoffice

รูปภาพ

รูปภาพ

งานนำเสนอของโปรแกรม OpenOffice.org นั้นสามารถใส่ภาพพื้นหลังได้เช่นเดียวกับโปรแกรมนำเสนออื่นๆ โดยการใส่ภาพพื้นหลังให้กับงานนำเสนอนั้น

1.ให้ไปที่เมนูหลัก กด Format > Page
2.ที่ tab Background ที่ Fill เลือก color

รูปภาพ

3.เลือกสีที่ต้องการ กด OK กด Yes

รูปภาพ

การคำนวณในโปรแกรม Calc นั้น บางครั้งผลรวมในเซลอาจออกมาในรูปทศนิยม ซึ่งจะนำตัวเลขไปใช้งานได้ลำบากในกรณีที่ใช้งานทางด้านการเงิน โปรแกรม OpenOffice.org Calc นี้ มีความสามารถในการปัดเศษทศนิยมอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้ค่าที่ได้จากการคำนวนนั้น กลายเป็นค่าที่เป็นจำนวนเต็มได้ ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ที่เมนูหลักเลือกไปที่ Format > Cells ไปที่ tab Number

รูปภาพ

2.ที่ Category เลือก Number
3.ที่ Options Decimal places เลือกจำนวนเลขหลังทศนิยมว่ากี่หลัก กด OK

รูปภาพ

การกำหนดหมายเลขหน้าแบบ “Page 1 of N” หรือ “หน้า 1 จาก N” โดย N แทนจำนวนหน้าทั้งหมด สามารถทำได้โดย

1.สร้าง Footer ให้กับเอกสาร เพื่อกำหนดว่าจะให้หมายเลขหน้าจะอยู่ส่วนบน (header) หรือส่วนล่าง (footer) ของเอกสาร

Insert > Footer > Default

รูปภาพ

2.ที่ Footer นั้นพิมพ์คำว่า “Page ” (หรือ “หน้า “) จากนั้นให้เลือก Insert > Fields > Page Number

รูปภาพ

3.พิมพ์คำว่า “of ” (หรือ “จาก “) แล้วเลือก Insert > Fields > Page Count

รูปภาพ

ในการทำเอกสารนั้น บางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องใส่สัญลักษณ์ลงไปที่ด้านบนของเอกสาร ซึ่งมักจะถูกใช้บ่อยในเอกสารจำพวก งานราชการ หรือเอกสารของบริษัท ซึ่งใน OepnOffice.org เงก็รองรับความสามารถนี้เช่นกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้

1.เปิดเอกสารที่ต้องการขึ้นมา เลือก Insert->Header->Default

รูปภาพ

2.คลิกภายใน ช่อง Header ที่ถูกสร้างขึ้น เลือก Insert->Picture->From file เลือกรูปจากไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกด Open ภาพจะปรากฏใน Header

รูปภาพ

ในกรณีที่ภาพไม่ขึ้นทุกหน้าอาจเกิดจาก Page style ที่ตั้งค่าไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย ไปที่ Format ->Page คลิกที่แท็บ “Header” ตรวจดูว่าช่อง “Same content left/right” ถูกเลือกหรือไม่ หากไม่เลือก ก็จะพิมพ์หน้าเว้นหน้า