มาติดตั้ง WordPress ให้ทำงานกับ OpenLiteSpeed เริ่มต้นด้วยทำการติดตั้ง OpenLiteSpeed ด้วยคำสั่งดังนี้

sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpng-dev libpcre3-dev libssl-dev libxml2-dev rcs zlib1g-dev

cd ~

wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.3.10.tgz

tar xzvf openlitespeed*


Continue reading

OpenLiteSpeed เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็น Web Server สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://open.litespeedtech.com/mediawiki/
ติดตั้ง Dependencies และ Build Dependencies ด้วยคำสั่ง
sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpng-dev libpcre3-dev libssl-dev libxml2-dev rcs zlib1g-dev

Compile และติดตั้ง OpenLiteSpeed ด้วยคำสั่ง

cd ~

wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.3.10.tgz

tar xzvf openlitespeed*


Continue reading