Time Module เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับการสร้างใบงานและการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานในระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล OrangeHRM ซึ่ง Admin สามารถตรวจสอบใบงานของพนักงานแต่ละคนได้ โดยระบบจะให้บุคลากรลงทะเบียนส่งงานของตนเอง ลงชื่อเข้าทำงาน และลงชื่อออกจากงานเมื่อเลิกงาน

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วภายใน Time Module แล้ว ในส่วนของ Admin จะประกอบด้วย 5 ส่วนด้วยกัน คือ

Timesheets จะสามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน และสามารถพิมพ์ตารางการทำงานของพนักงานได้ โดยมีคำสั่งย่อยอีก 2 หัวข้อคือ Print Timesheets และ Employee Timesheets

2


Continue reading

Recruitment Module คือ โมดูลที่มีไว้สำหรับการประกาศรับสมัครพนักงานและเข้าดูข้อมูลผู้ที่มาสมัครงานใน OrangeHRM ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

Job เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อทำการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ เข้าทำงานภายในองค์กรในตำแหน่งที่องค์กรต้องการ โดยทาง Admin หรือหัวหน้าแผนกจะทำการประกาศรับสมัครงาน โดยมีขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน คือ

ทำการคลิกที่ Add เพื่อทำการเพิ่มตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้

  •  ชื่อตำแหน่ง
  • หัวหน้างาน
  • รายละเอียดงาน
  • คลิกที่ Active

ทำการกด Save

2


Continue reading

Performance Module เป็นโมดูลที่ไว้ใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละตำแหน่ง และกำหนดไว้ว่ามีถึงระดับไหนบ้าง โดยในโมดูลนี้ จะมีโมดูลย่อย 5 โมดูล ได้แก่ KPI List, Add KPI, Copy KPI, Add Review และ Review

1. KPI List เป็นการแสดงเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละตำแหน่ง โดยหากจะทำการดู จะต้องเลือกที่ Performance แล้วคลิก KPI List แล้วทำการเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการดู หรือ ถ้าจะดูทั้งหมดให้กด Search ได้เลย และยังสามารถเพิ่มเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพในการทำงาน ได้จากหน้านี้ด้วย โดยการคลิกที่ Add หรือจะเข้าโมดูล Add KPI ก็ได้
Continue reading

PIM Module (Personnel Information System Module)
เป็นส่วนของการจัดการฐานข้อมูลของพนักงานในองค์กร ซึ่งผู้ดูแลระบบหรือ Admin สามารถทำการสร้างพนักงานที่มีอยู่ภายในองค์กรได้ และเมื่อสร้างแล้ว เราสามารถเข้าไปเพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดส่วนตัวของพนักงานได้ ภายใน PIM Module นี้ จะสามารถทำงานได้ท 3 Tab ดังต่อไปนี้
1. Configure ทำการกำหนดค่าว่าต้องการจะให้แสดงข้อมูลบางอย่างหรือไม่ เช่น ชื่อเล่น, สูบบุหรี่หรือไม่ เป็นต้น หากต้องการให้แสดงข้อมูลดังกล่าวให้คลิกเครื่องหมายถูก และทำการ save
2
Continue reading

Admin Module
เป็น Module ที่ใช้งานได้เฉพาะ Admin และมีความสำคัญในระบบของ OrangeHRM เนื่องจากมีหน้าที่กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ สำหรับ User และใช้ในการกำหนดข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานภายใน Module อื่นๆ โดย Module Admin จะมี tab ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 11 tab ซึ่งในบทความนี้ ขอแนะนำจำนวน 6 Tab ด้วยกัน ได้แก่
1. Nationality & Race เป็นการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติและเชื้อชาติของบุคลากรที่มีอยู่ภายในองค์กร โดยมีข้อมูลให้กรอกทั้งหมด 2 tab คือ
– Nationality เป็นการกำหนดข้อมูลของสัญชาติต่างๆ ของพนักงานภายในองค์กร สามารถกด add เพื่อเพิ่ม หรือ delete เพื่อลบข้อมูลที่ต้องการได้
27
Continue reading

Admin Module
เป็น Module ที่ใช้งานได้เฉพาะ Admin และ มีความสำคัญในระบบของ OrangeHRM เนื่องจากมีหน้าที่กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ สำหรับ User และใช้ในการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งาน ภายใน Module อื่นๆ โดย Module Admin จะมี tab ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 11 tab ซึ่งในบทความนี้ ขอแนะนำจำนวน 5 Tab ด้วยกัน ได้แก่
1. Company Info โดยในส่วนนี้จะเป็นการใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรของเรา โดยจะมีให้กรอกข้อมูลทั้งหมด 4 tab ด้วยกัน
– General เป็นการใส่รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรของเรา โดยเราจำเป็นต้องใส่ชื่อขององค์กรในช่องที่เป็นดอกจันสีแดง ในส่วนอื่นๆ สามารถเว้นไว้เพื่อเพิ่มเติมในภายหลังได้ หากต้องการล้างข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม Reset หรือต้องการกลับมาแก้ไขภายหลังให้คลิกที่ปุ่ม Edit
2
– Location เป็นการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งขององค์กร หากว่าองค์กรของเรามีที่ตั้งขององค์กรอยู่หลายๆ สาขา โดยการคลิกที่ Add เพื่อเพิ่มสาขาและคลิก Delete หากต้องการลบข้อมูลของสาขาที่เราต้องการ


Continue reading

สำหรับวิธีในการใช้งาน OrangeHRM นั้น จะมีการใช้งานผ่านโมดูลทั้งหมด 10 โมดูล ด้วยกัน  แต่ในส่วนนี้ ขอแนะนำวิธีการกำหนดสิทธิ์และตั้งค่าการใช้งานระบบ OrangeHRM ด้วยโมดูลหลักๆ เบื้องต้นที่มีความสำคัญกันก่อน คือ โมดูล Admin, PIM, Leave, Time  และ Recruitment

ซึ่งวิธีการใช้งานขั้นแรก คือ การกำหนดข้อมูลที่โมดูล Admin ทำการ Login เข้าระบบด้วย User Admin ตามด้วยรหัสที่กำหนดไว้ตอนติดตั้งโปรแกรม (อ้างอิงบทความเดิม http://thaiopensource.org/orangehrm-install)
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าไปที่โมดูลชื่อว่า Admin ขั้นแรกเราจะทำการสร้าง ข้อมูลตำแหน่งหน่วยงาน ต่างๆ ที่มีในองค์กรกันก่อน ไปที่ Job -> Job Title จากนั้นกดที่ปุ่ม Add
2-15


Continue reading

เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรของคุณอาจมีปัญหาในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรนั้นอาจจะมีความยุ่งยาก อีกทั้งการเก็บเอกสาร อาจจะมีการสูญหายได้ หรือ ขาดงบประมาณในการสั่งซื้อ Software ลิขสิทธ์ ที่มีราคา แพงแสนแพง เราขอแนะนำ Software OpenSource  HRM จะช่วยคุณในการ แก้ปัญหาเหล่านี้  ดังนั้น  Software ตัวนี้จึงทำให้ การรวบรวมข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและลดการสูญหายของเอกสาร

HRM คืออะไร
Human Resource Management คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูลบุคคล การแสดง Report ต่างๆ การบันทึกเวลางาน การแจ้งลา การจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

OrangeHRM คือ Software ที่ใช้ในการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มีความสามารถในการทำงานหลักๆ ในการจัดการทรัพยากรบุคคลเบื้องต้นที่ครบถ้วน และที่สำคัญ OrangeHRM เป็น Software ที่เป็น OpenSource ซึ่งสามารถ Download มาใช้งานได้ ฟรี!!
2

OrangeHRM ทำอะไรได้บ้าง
Continue reading

กล่าว เข้าร่วมอบรมเพื่อความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้สามารถใช้งานได้จริง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดจจะอบรมในหัวข้อ การใช้งานระบบ OrangeHRM Open Source 2.7 version ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เดือนที่อบรม : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม 2555 อบรมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารสินสาธร ถนนกรุงธนบุรี คลองสาน (รถไฟฟ้าสถานีกรุงธนบุรี) จำนวนผู้อบรมในแต่ละครั้ง ขั้นต่ำ 10 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม http://tinyurl.com/ca7czt6