Telegraf มี plugin ให้ใช้งานได้หลายรูปแบบทั้ง input, output, process และ service ขึ้นอยู่กับเราต้องการใช้งานแบบไหน ครั้งนี้เราจะใช้ MQTT Consumer สำหรับเชื่อมต่อไปยัง MQTT Broker เพื่อ Subscribe ใน Topic ที่เราต้องการเอาข้อมูลมาใช้ แล้วให้ Telegraf ส่งข้อมูลไปเก็บใน InfluxDB และใช้ Grafana ในการแสดงผลต่อไป

มาสร้าง config กันก่อน ใช้ docker เหมือนเดิมดังนี้

docker run --rm telegraf --input-filter mqtt_consumer --output-filter influxdb config > mqtt-telegraf.conf

แก้ไข MQTT Broker, Topic, InfluxDB Database, Data Type


Continue reading

Grafana เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำ Dashboard แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูปแบบ time-series ได้หลายตัว นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม plug-in เพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ได้อีกมากมาย

มาลองเล่น Grafana กันเร็วๆ โดยใช้ Docker กัน ครั้งนี้เราจะใช้ Telegraf เป็นตัวส่งข้อมูล system ของ Container ที่ Telegraf ทำงานอยู่ไปยัง InfluxDB แล้วใช้ Grafana อ่านข้อมูลมาทำ Dashboard อีกที เริ่มกันที่ InfluxDB กันก่อนสร้างไดเรคทอรี่เก็บข้อมูลกันก่อน

mkdir influxdb

จากนั้นสร้าง container influxdb ขึ้นมา

docker run -d -p 8083:8083 -p 8086:8086 -v $PWD/influxdb:/var/lib/influxdb --name influxdb influxdb


Continue reading