อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) จัดโครงการ Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P. ที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5แล้ว โดย เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์งานเอนิเมชั่นความยาว 3 นาที ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตสำนึกร่วมกัน รักโลกและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อเอนิเมชั่น สำหรับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ opensource2day

Comments are closed.