คำสั่ง wget ปกติ จะเลือกเป็น file

คราวนี้ มาดูแบบ wget เป็น directory กันบ้าง
สมมติ ต้องการ  ftp directory joomla มาทั้ง direcctory ที่ ftp server  ftp://ftp.vlcsipa.com/pub/joomla

วิธีการทำ

   1. อยู่ที่ command line (serverของเรา)
   2. คำสั่ง wget  ftp://ftp.vlcsipa.com/pub/joomla/  –cut-dirs=1 -r
   3. เพียงเท่านี้ ก็จะได้ folder mambo มาทั้งหมด จะได้ folder = ftp.psu.ac.th/pub/mambo
       ถ้าต้องการให้มา เฉพาะ ชื่อ joomla โดยไม่ต้องการ ftp.vlcsipa.com/pub ให้ใช้ option -nH นำหน้าดังนี้
       wget  ftp://ftp.vlcsipa.com/pub/joomla/
  -nH –cut-dirs=1 -r

อธิบาย เลข 1 ในข้อ 2 (dirs=1) หมายถึง  folder ลำดับที่ 1 ต่อจาก /pub
สมมติว่า ภายใต้ joomla มี folder ชื่อ template

เราต้องการ wget เฉพาะ folder template

ใช้คำสั่งดังนี้

wget ftp://ftp.vlcsipa.com/pub/joomla/template –cut-dirs=2 -r

เลข 2 (dirs=2) หมายถึง folder ลำดับที่  2 นับจาก pub  
ถ้ามีย่อย ๆ ลงไปอีก ก็นับเลขต่อไปได้เรื่อย ๆ

ขอบคุณครับ

Comments are closed.