โปรแกรม Inkscape จะมีแนวของขอบกระดาษมาให้ในชิ้นงาน เพื่อให้เราสามารถทราบขอบเขต และขนาดของงานที่ทำได้ โดยค่าปริยายของโปรแกรมจะกำหนดค่าของขนาดกระดาษดังกล่าวไว้ที่ A4 ในแนวตั้ง หากต้องการเปลี่ยนขนาดหรือตั้งค่าเป็นแนวนอน เราสามารถตั้งค่าได้ที่เมนูแฟ้ม > คุณสมบัติเอกสาร โดยให้กำหนดที่ช่อง รูปแบบ

1.หน้ากระดาษปกติ

รูปภาพ

2.ไปที่เมนู แฟ้ม > คุณสมบัติเอกสาร

รูปภาพ

3.กำหนดเป็นแนวนอน

รูปภาพ

4.หน้ากระดาษจะเปลี่ยนเป็นแนวนอน

รูปภาพ

Comments are closed.