ปกติแล้วระบบ Zimbra โดย default จะเซตค่า Password Expire เป็น unilimit(0) ถ้าเราต้องการตั้งค่าให้รหัสผ่านหมดอายุภายในกำหนดสามารถทำได้ผ่าน Admin UI และ Command line ซึ่งเราจะมาดูวิธีเซตใน command line กันก่อน
ก่อนอื่นเข้า command line ด้วย user zimbra

su - zimbra

ใช้คำสั่ง zmprov จัดการโดยใช้รูปแบบดังนี้

zmprov ga user@domain.com zimbraPasswordMaxAge [days]

ซึ่งเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วเราสามารถดูค่าที่แก้ไขโดยใช้คำสั่ง

zmprov ga user@domain.com zimbraPasswordMaxAge

ดังตัวอย่าง

null

สำหรับการตั้งค่าใน Admin UI ทำได้โดย Login เข้า Admin UI ให้เรียบร้อยแล้วเลือก Configure จากนั้นเลือก Class of Service(COS) และเลือก COS ที่ต้องการแก้ไข

null

เมื่อเข้ามายัง COS แล้วให้เลือก Advanced เลื่อนมาตรงส่วน Password สามารถระบุ Maximum password age ได้เลย แค่นี้เป็นอันเรียบร้อย

null

Comments are closed.