เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายหลักการติดตั้ง Citrix XenServer Express Edition 4.1.0 ในรูปแบบ Step by Step สำหรับใน Express Edition 4.1.0 นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถ Download มาติดตั้งเพื่อทดสอบการทำ VMS (Virtual Machines System) แต่มีข้อจำกัดในการใช้งานคือสามารถใช้งานหน่วยความจำสูงสุดไม่เกิน 4 GB ต่อ 1 Host ซึ่งหากผู้ใช้ประสงค์ที่จะใช้งานจริง
และมีหน่วยความจำในเครื่องมากกว่า 4 GB ก็สามารถติดต่อบริษัท เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Citrix XenServer 4.1.0 ในเวอร์ชั่นต่าง ๆ ได้(http://www.citrix.com/)เรามาเริ่มทำตามขั้นตอนกันเลยครับผม

        ขั้นที่ 1 เมื่อเข้าหน้าจอติดตั้ง  Citrix XenServer Express Edition 4.1.0 โปรแกรมติดตั้งจะให้เลือก keymap ของ
ภาษาต่าง ๆ ในบทความนี้ผมเลือก us keymap


รูปที่ 1.1 แสดงหน้าจอเลือก Keymap

          ขั้นที่ 2 เมื่อเลือก keymap แล้วจะเข้าสู่หน้าจอถัดไปในการติดตั้งซึ่งเป็นหน้าจอสอบถามว่าจะทำการติดตั้ง  XenServer 4.1.0 ใหม่เลยหรือต้องการทำการอัพเดทระบบ


รูปที่ 1.2 แสดงหน้าการติดตั้งในรูปแบบต่าง ๆ

           ขั้นที่ 3 หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอที่เข้าสู่การติดตั้ง XenServer 4.1.0 โดยในหน้าจอนี้จะบอกว่าจะมีการลบข้อมูล Hard driveที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบออกหมด ผู้ติดตั้งควรสำรองข้อมูลใน Hard drive ก่อนการติดตั้ง (ข้อควรระวังควรติดตั้งด้วยฮาร์ดิสใหม่หรือฮาร์ดิสที่สำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพราะระบบจะไม่มีการสอบถามให้ทำการแบ่งพื้นที่ Hard drive)

 


  รูปที่ 1.3 แสดงหน้าจอการติดตั้งลง Hard drive

             ขั้นที่ 4 หน้าจอนี้จะบอกถึงข้อตกลงลิขสิทธิ์ License Agreement (EULA) ให้ผู้ติดตั้งอ่านข้อตกลงลิขสิทธิ์เสร็จเลือกปุ่ม Accept EULA เพื่อตกลงเลือกปุ่ม Back เพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

 

 รูปที่ 1.4 แสดงหน้าจอข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ License Agreement (EULA)

           ขั้นที่ 5 โปรแกรมติดตั้งจะสอบถามว่าต้องการติดตั้งโดยผ่านสื่อบันทึกข้อมูลแบบใดหรือต้องการติดตั้งผ่านเครือข่าย โดยในที่นี้เราจะติดตั้งผ่าน CD-ROM ซึ่งมีการติดตั้งอีก 2 รูปแบบที่สามารถเลือได้คือการติดตั้งโดยผ่าน HTTP & FTP  หรือการติดตั้งโดยผ่าน NFS ก็สามารถทำได้

รูปที่ 1.5 แสดงหน้าจอเลือก media ในการติดตั้ง

          ขั้นที่ 6 ถ้าเป็นการติดตั้งโดยใช้ CD-ROM โปรแกรมติดตั้งจะถามว่าต้องการที่จะตรวจสอบแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้งหรือไม่ถ้าไม่ต้องการให้เลือก Skip verification ถ้าต้องการตรวจสอบให้เลือก Varify installation Source

รูปที่ 1.6 แสดงหน้าจอตรวจสอบแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง

           ขั้นที่ 7 เป็นการสอบถามให้ใส่รหัสผ่านสำหรับ root (ผู้ดูแลระบบ) ให้ใส่รหัสผ่านให้เหมือนกันในทั้งสองช่อง

 รูปที่ 1.7 แสดงหน้าจอการตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

            ขั้นที่ 8 หน้าจอการตั้งค่าจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Area) สำหรับ XenServer

 

 รูปที่ 1.8 แสดงการตั้งค่าจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

          ขั้นที่ 9 หน้าจอแสดงการตั้งเวลาท้องถิ่น (Time Zone) สำหรับ XenServer


รูปที่ 1.9 แสดงหน้าจอการตั้งค่าเวลาท้องถิ่น (Time Zone)

          ขั้นที่ 10 โปรแกรมให้เราตั้งค่า NTP (Network Time Protocal) ประโยชน์ของการตั้งค่านี้คือสามารถทำ Sync เวลาของ
เครื่องที่ติดตั้ง XenServer ให้ตรงกับเวลามาตราฐานได้ในกรณีที่เวลาที่การตั้งเวลาใน BIOS ของเครื่องคลาดเคลื่อน

 รูปที่ 1.10 แสดงหน้าจอให้เลือกตั้งค่า NTP (Network Time Protocal)

            ขั้นที่ 11 ถ้าเราเลือก Using NTP โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้าจอถัดไปเพื่อให้เราต่างค่า NTP Server ในตัวอย่างรูปภาพ
นี้ผู้ติดตั้งใช้ค่ามาตรฐานจากตัวติดตั้งคือเลือก NTP is configuread by my DHCP Server

 รูป 1.11 แสดงหน้าจอการตั้งค่า NTP (Network Time Protocal) 

            ขั้นที่ 12 โปรแกรมติดตั้งจะทำการตรวจสอบการ์ดแลนด์ และถ้าตรวจสอบพบก็จะขึ้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดแลนด์ให้เลือกว่าจะใช้การ์ดแลนด์ตัวไหนในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย

 


รูปที่ 1.12 แสดงหน้าจอการเลือกอุปกรณ์ Network Card เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย

              ขั้นที่ 13 โปรแกรมติดตั้งจะให้ตั้งค่าหมายเลขไอพีแอสเดรส สำหรับเชื่อมต่อสู่เครือข่าย ซึ่งในที่นี้มี 2 รูปแบบในการตั้งค่า
แต่สำหรับ XenServer แล้วต้องการ Statics IP ในการ Config เท่านั้น (ควรเตรียมค่าต่าง ๆ เหล่านี้ให้พร้อมก่อนการติดตั้ง)

 

 รูปที่ 1.13 แสดงหน้าจอการตั้งค่าไอพีแอสเดรส

             ขั้นที่ 14 โปรแกรมติดตั้งจะเข้าสู่หน้าจอของการตั้งค่า DNS (Domain Name Server) ซึ่งผู้ติดตั้งจะต้องเตรียมค่าพื้นฐาน
เหล่านี้ก่อนการติดตั้งเพื่อสะดวกในการใส่ค่าต่าง ๆ


 รูปที่ 1.14 หน้าจอแสดงการตั้งค่า DNS (Domain Name Server)

             ขั้นที่ 15 โปรแกรมติดตั้งจะเข้าสู้หน้าจอให้ผู้ติดตั้งยืนยันว่าจะทำการติดตั้ง XenServer ลงในเครื่อง ถ้าผู้ติดตั้งไม่ต้องการติดตั้งให้ทำการเลือกปุ่ม Install XenServer เพื่อทำการติดตั้ง

รูปที่ 1.15 แสดงหน้าจอยืนยันการติดตั้ง XenServer
 

              ขั้นที่ 16 โปรแกรมติดตั้งจะทำการ Pre Install XenServer System ทั้งหมดลงสู้เครื่อง Server ที่ทำการติดตั้ง

 รูปที่ 1.15 แสดงหน้าจอยืนยันการติดตั้ง XenServer
 

              ขั้นที่ 17 โปรแกรมติดตั้งจะทำการติดตั้ง Package ต่างที่ลงสู่เครื่อง SERVER

รูปที่ 1.17 แสดงหน้าจอการติดตั้ง Pack ต่าง ๆ ลงสู่ Server

            ขั้นที่ 18 โปรแกรมติดตั้งตั้งจะแสดงข้อความว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมติดตั้งจะใ้ห้ REBOOT เครื่อง

 รูปที่ 1.18 แสดงหน้าจอหลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

           ขั้นที่ 19 แสดงหน้าจอบูตเข้าสู่ระบบ XenServer Express 4.1.0

รูปที่ 1.19 แสดงหน้าจอการบูตเข้าสู่ระบบ XenServer         

         เพียง 19 ขั้นตอนท่านผู้อ่านก็สามารถติดตั้ง XenServer ได้แล้ว สำหรับบทความนี้ผู้เขียนก็ขอจบในส่วนของการติดตั้ง XenServer 4.10 ในตอนต่อไปจะเป็นการ Config ระบบในส่วนต่าง ๆ ของ XenServer ครับผม
 

* หมายเหตุ สำหรับผู้ใจเนื่องจาก how-to นี้มีความยาวมาก (9 หน้า) กรุณาดาวน์โหลดที่ PDF ได้ที่ thaiopensource.com
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Intro Virtualization

มาทำความรู้จัก XenOS กัน

 

Comments are closed.