ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++ อย่างปลอดภัย (C/C++ Secure Coding Essential)" ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2552
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ภาษาอื่นๆ อย่างปลอดภัย เนื่องจากภาษา C/C++ เป็นภาษาพื้นฐานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเป็นภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Japanese Computer Emergency Response Team Coordination Center (JPCERT/CC) มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

     การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย มีความคาดหวังว่าผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้จากวิทยากร และสามารถออกแบบซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสที่ผู้บุกรุกจะใช้ช่อง โหว่จากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสร้างความเสียหายให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา ได้ที่  http://www.thaicert.org/event/securecode.php

ข่าวการสัมมนาหรือข่าวเทคโนโลยีอื่นๆ ติดตามอ่านได้เพิ่มเติมที่ http://www.opensource2day.com

Comments are closed.