วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการเพิ่ม clients (หรือบางคนจะเรียกว่า node) เพื่อที่จะใช้สำหรับการทำ monitoring กันนะครับ โดยในที่นี้ เราจะต้องมี server ที่ติดตั้ง Nagios ไว้ก่อน ซึ่งเราสามารถดูวิธีการติดตั้ง Nagios ได้จาก ที่นี่ ครับ

การเพิ่ม node ที่จะพูดถึงในบทความนี้ คือการเพิ่มเครื่อง client เพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้ติดตั้ง Nagios แล้วบอกให้เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้น สามารถเข้ามาจัดการ (monitor) เครื่อง client node นี้ได้

โดยผมได้ทำการติดตั้ง Nagios ไว้บน server แล้ว โดยขอตั้งชื่อว่า server1.example.com โดยมี IP Address เป็น 192.168.1.39 และเครื่องที่เรากำลังจะทำเป็น client node นี้จะขอตั้งชื่อว่า server2.example.com โดยมี IP Address เป็น 192.168.1.43

โดยผมขอข้ามวิธีการติดตั้ง Nagios บน server1 ของผมนะครับ เนื่องจากพูดถึงไว้แล้ว ในบทความก่อนหน้านี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงค์ที่ผมให้ไว้ที่ย่อหน้าแรก โดยบทความนี้ผมจะมาเริ่มที่ขั้นตอนการเพิ่ม client node เลย ซึ่งในที่นี้ให้เราไปทำบนเครื่อง server2 ก่อนเลยนะครับ

เริ่มต้นโดยติดตั้ง nagios ผ่านคำสั่ง

sudo apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins

หลังจากนั้น ให้เข้าไปแก้ไข configuration file โดยใช้คำสั่ง

sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg

โดยให้ค้นหา แล้วแก้ไขค่าดังรูปด้านล่าง

[...]
allowed_hosts=192.168.1.39
[...]

ค่า configuration ที่กำหนดด้านบนเป็นการระบุ IP ของเครื่อง host ซึ่งในที่นี้คือ server1 และ IP ดังกล่าวก็เป็น IP ของ server1 ในตัวอย่างที่ผมได้ยกขึ้นมา

จากนั้นให้ restart nagios service โดยรันคำสั่ง

sudo service nagios-nrpe-server start

หลังจากติดตั้ง Nagios ทางฝั่ง client node เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราไป config ที่ server1 ที่เป็น host ของเราบ้าง เพื่อที่จะบอกเครื่อง host ของเราว่า เราได้เพิ่ม client ให้กับการ Monitor แล้ว และกำหนดค่า configuration เพื่อระบุว่าต้องการ Monitor ข้อมูลใดใน client node บ้าง

โดยให้เราสร้างไฟล์ monitor1.cfg ไว้ที่ path /etc/nagios3/conf.d/ และกำหนดค่าต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่าง โดยการรันคำสั่ง

sudo nano /etc/nagios3/conf.d/monitor1.cfg

แล้วระบุค่า configuration ต่างๆ เหล่านี้ลงไปในไฟล์ดังกล่าว

define host {
use generic-host
host_name server2.example.com
alias srijan
address 192.168.0.101
}

define service {
use generic-service
host_name server2.example.com
service_description PING
check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

define service {
use generic-service
host_name server2.example.com
service_description SSH
check_command check_ssh
notifications_enabled 0
}

define service {
use generic-service
host_name server2.example.com
service_description DISK
check_command check_disk
notifications_enabled 0
}

จากตัวอย่างด้านบนนี้ ผมได้ระบุชื่อเครื่องของ client node และ IP ของ client node ในส่วนของ define host และได้กำหนดการตรวจสอบ โดยระบุค่าต่างๆ ใน define service ซึ่งในที่นี้ผมได้ทดลองสร้าง PING, CHECK DISK และ SSH ซึ่งเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดของ service ที่เราสามารถตรวจสอบ หรือ Monitor ได้จาก /etc/nagios-plugins/config

หลังจากที่เราได้เพิ่มไฟล์ และกำหนดค่า configuration ดังตัวอย่างด้านบนเรียบร้อยแล้ว ให้ restart service โดยใช้คำสั่ง

sudo service nagios3 restart

จากนั้นทดลองเข้าไปดูหน้า monitoring ทางหน้าเว็บ จะพบ client ที่ได้ทำการเพิ่มลงไปในขั้นตอนเมื่อสักครู่

Comments are closed.