กำหนดการใช้งาน CPU ของ Process ด้วย Cpu Limit ติดตั้ง Cpu Limit ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install cpulimit

ตรวจสอบจำนวน Core ของ Cpu ด้วยคำสั่ง

nproc

ทดสอบการใช้งาน CPU โดยการสั่งให้ CPU ประมวลผลคำสั่งโดยไม่ใช้ Cpu Limit

for j in `seq 1 2`; do dd if=/dev/zero of=/dev/null & done

ตรรวจสอบการทำงานของ CPU ด้วยคำสั่ง

top

จะเห็นว่าคำสั่งที่เราสั่งไปข้างต้นนั้นจะทำการ Process โดยใช้งาน CPU ทุก Core จนเต็ม

ทำการ Kill Process ที่ได้สร้างขึ้นด้วยคำสั่ง

killall dd

สร้างคำสั่งใหม่แบบมีเงื่อนไขกำหนดการใช้งาน CPU ด้วย Cpu Limit ด้วยคำสั่ง

for j in `seq 1 2`; do cpulimit -l 20 dd if=/dev/zero of=/dev/null & done

สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของ Cpu Limit ได้โดยการเปลี่ยนตัวเลขเช่น cpulimit -l 30 ตรวจสอบการทำงานของ Cpu ด้วยคำสั่ง

top

จะพบว่า Process ที่สร้างขึ้นใหม่มีการใช้งาน Cpu ตามที่ได้กำหนดไว้

Comments are closed.