ตามที่ ได้มี พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายโดยเคร่งครัด  ด้วยการดำเนินการจัดเตรียมระบบเครือข่ายของท่าน ให้รองรับและถูกต้อง ตรงกับข้อบังคับและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งในความจริงยังมีหน่วยงานจำนวนมากที่ขาดความพร้อมและยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ

SIPA จึงขอความร่วมมือองค์กรต่างๆ ให้ข้อมูล ในแบบสำรวจข้อมูลความพร้อม (ดาวน์โหลดไฟล์ .doc) (ดาวน์โหลดไฟล์ .odt) และความต้องการ ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญและพิจารณาตัดสินใจในการจัดทำโครงการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโดยเร่งด่วนต่อไป โดยหน่วยงานทำการกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ และส่งกลับมาที่ E-mail: oss.code26@gmail.com

Comments are closed.