Touch screen บางรุ่นนั้นสามารถใช้งานได้ เช่น ELO รุ่นใหม่ๆ ต้องทดสอบอุปกรณ์กับแผ่น Suriyan ในโหมด Live CD ก่อนซื้อมาใช้งานจริง

Comments are closed.