ผู้ใช้สามารถนำ Mindmap ที่สร้างด้วยโปรแกรม Freemind ขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ผ่านการ Export ข้อมูลออกมา ให้อยู่ในรูปแบบที่เว็บไซต์รองรับ โดยไฟล์ที่สามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ ที่ Freemind รองรับการ Export คือ HTML, XML, Java applet, Flash, JPG, PNG และรูปแบบ Wiki ของ Twiki

รูปภาพ

Comments are closed.