ไฟล์ของ Illustrator สามารถ Import เข้าในโปรแกรม Inkscape ได้ แต่ความสมบูรณ์ของไฟล์ก็จะลดลง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นงานต้นทาง

Comments are closed.