โปรแกรม Inkscape ไม่สามารถใช้ Palette สีของโปรแกรม Photoshop ได้ แต่สามารถใช้ Palette สีของ GIMP ได้

Comments are closed.