ในการทำ project ใดๆ มักจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆหลายงานมารวมกัน บางงานอาจจะทำเสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่กำหนด แต่บางงานก็อาจจะเสร็จได้ไม่ตามเวลา(delay) การทำ project ที่ดีนั้นควรมีการระบุรายละเอียดกำกับเอาไว้ด้วยเมื่อมีงานใดๆที่ทำแล้วไม่สามารถเสร็จได้ตรงตามกำหนดการ ซึ่งเราสามารถระบุจำนวนวันและประเภทของ delay ได้ดังนี้

  1. double click ที่ link ที่เชื่อมต่อระหว่างงาน
  2. ในช่อง type ให้เราเลือกประเภทการ delay ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ FS , FF , SS , SF แล้วทำการบอกจำนวนวันที่ dalay ในช่อง Lag หลังกำหนดเสร็จตอบ OK

รูปภาพ

Comments are closed.