การคำนวณในโปรแกรม Calc นั้น บางครั้งผลรวมในเซลอาจออกมาในรูปทศนิยม ซึ่งจะนำตัวเลขไปใช้งานได้ลำบากในกรณีที่ใช้งานทางด้านการเงิน โปรแกรม OpenOffice.org Calc นี้ มีความสามารถในการปัดเศษทศนิยมอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้ค่าที่ได้จากการคำนวนนั้น กลายเป็นค่าที่เป็นจำนวนเต็มได้ ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ที่เมนูหลักเลือกไปที่ Format > Cells ไปที่ tab Number

รูปภาพ

2.ที่ Category เลือก Number
3.ที่ Options Decimal places เลือกจำนวนเลขหลังทศนิยมว่ากี่หลัก กด OK

รูปภาพ

Comments are closed.