การเพิ่มเลขหน้าในเอกสาร Openoffice ในส่วนด้านล่าง (footer) ทำได้โดยกำหนดจากเมนู

Insert >Footer > Default

แล้วไปที่ footer เลือกจากเมนู

Insert>field>Page number

รูปภาพ

Comments are closed.