ปัญหา block Google search เมื่อค้นหาแล้วภาษาไทยกลายเป็นภาษาต่างดาว หรือไม่รู้ว่าว่าจะ Google search ลงใน block ได้อย่างไร สามารถแก้ไขได้โดยใช้โค้ดนี้ซึ่งเป็นการสร้างตารางที่บรรจุอินพุตสำหรับค้นหาจาก Google โดยใช้การเข้ารหัสภาษาไทยแบบ UTF-8 ทำให้ภาษาไทยไม่แสดงผลเพี้ยนไป

รูปภาพ

โค้ด

<center><form target="blank" method="get" action="http://www.google.com/custom">
<input type="hidden" value="UTF-8" name="ie" /> <input type="hidden" value="tis-620" name="oe" />
<table bgcolor="#fff0e1" align="center" width="100"><tbody><tr bgcolor="#ffffff">
<td height="39"><a href="http://www.google.com/search"><center>
<img border="0" complete="true" src="http://www.google.com/logos/Logo
40wht.gif" alt="Google" />
</center></a><table cellspacing="0" border="0" bgcolor="#fff0e1"><tbody>
<tr valign="top"><td><input maxlength="255" size="20" name="q" />
<center><input type="submit" value="ค้นหา" class="textbox" name="sa" /> </center>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></form></center>

  1. ให้สร้าง block แบบ HTML ขึ้นมาแล้วเลือกแก้ไข block
  2. ในแถบเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้เลือกปุ่ม < > เพื่อให้สามารถใส่โค้ด HTML ได้โดยตรง
  3. คัดลอกโค้ดข้างต้น และจากนั้นให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Comments are closed.