ปัญหานี้เกิดขึ้นจากระหว่างการติดตั้งโปรแกรม PDF Creator โปรแกรมจะตั้งค่าอัตโนมัติติดตั้ง Yahoo Search พร้อมกับโปรแกรม
วิธีแก้ไขมี 2 วิธี

1.เอา Yahoo Search ออกระหว่างการติดตั้ง

ระหว่างการติดตั้งจะมีขั้นตอนติดตั้ง Yahoo Search ให้เอาเครื่องหมายถูกในตัวเลือก “Set Yahoo as my default search engine and notify me of changes.” ออก

รูปภาพ

2.ระหว่างติดตั้งให้ปิดอินเตอร์เน็ต โปรแกรมจะไม่ดาวน์โหลด Yahoo Search มา

รูปภาพ

Comments are closed.