ผู้ที่มีปัญหาการใช้ภาษาไทยใน Notepad++ สามารถแก้ปัญหาโดยการปรับแต่งโปรแกรมเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเมนู Settings > Style Configurator
2.คลิกเลือกออปชั่นที่ต้องการ

  • ที่ Language เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน เช่น PHP, JAVA, …
  • ที่ Style เลือก Default
  • ที่ Font Style คลิกเลือกฟอนต์ไทนที่ต้องการ เช่น CordiaUPC, MS Sans Serif
  • ที่ Font Size : กำหนดเป็น 16 หรือขนาดที่ต้องการ

3.คลิกปุ่ม Save & Close

รูปภาพ

Comments are closed.