การกำหนดหมายเลขหน้าแบบ “Page 1 of N” หรือ “หน้า 1 จาก N” โดย N แทนจำนวนหน้าทั้งหมด สามารถทำได้โดย

1.สร้าง Footer ให้กับเอกสาร เพื่อกำหนดว่าจะให้หมายเลขหน้าจะอยู่ส่วนบน (header) หรือส่วนล่าง (footer) ของเอกสาร

Insert > Footer > Default

รูปภาพ

2.ที่ Footer นั้นพิมพ์คำว่า “Page ” (หรือ “หน้า “) จากนั้นให้เลือก Insert > Fields > Page Number

รูปภาพ

3.พิมพ์คำว่า “of ” (หรือ “จาก “) แล้วเลือก Insert > Fields > Page Count

รูปภาพ

Comments are closed.