จะต้องทำการสร้างที่ตั้งใหม่บนฝั่ง server จากนั้นเปิดตัวจัดการที่ตั้งจาก
แฟ้ม > จัดการที่อยู่

รูปภาพ

แล้วเลือกไปยังแท็บ ขั้นสูง

รูปภาพ

กดปุ่ม Ask for action เลือกค่า Default local directory ที่ต้องการให้แฟ้มตั้งต้นในฝั่ง client ที่ให้ Filezilla จดจำสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ
กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับค่าที่กำหนดไว้

Comments are closed.