​จากรายงานการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ใน 110 ประเทศทั่วโลก ในปี 2013 ของ BSA ซึ่งจัดทำร่วมกับ IDC ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก มีอัตราการละเมิดอยู่ที่ 71% มูลค่าการละเมิดลิขสิทธิ์ $M 869 อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลง 1% จากการละเมิดลิขสิทธิ์ในปี 2011 (ปี 2012 BSA/IDC ไม่มีการสำรวจ) เฉลี่ยลดลง 0.5% ต่อปี

สาเหตุประการเดียวที่อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยลดลงในอัตราที่น้อยมาก เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ยังคงทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยไฟล์ข้อมูลที่ไม่เป็นมาตรฐานเปิด ทำให้ประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน ต้องจัดหาซอฟต์แวร์เฉพาะซึ่งมีราคาแพงมาเปิดเอกสารดังกล่าว ซึ่งมากกว่า 70 % ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของไฟล์ตามมาตรฐานเปิดเท่านั้น

ในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงาน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชนไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาซอฟต์แวร์พิเศษใดๆ เพื่อเปิดไฟล์เอกสารของหน่วยงานอีกต่อไป

โดยจะดำเนินการดังนี้

  • ไฟล์ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานจะมีเฉพาะไฟล์ PDF/A, ODF, TXT, CSV, RTF, JPG, PNG, GIF, MP3, Ogg, MPEG, HTML, XML และไฟล์ในตระกูล Markup Language เท่านั้น
  • ไฟล์ข้อมูลเอกสารที่หน่วยงานจะใช้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นตลอดจนประชาชนทั่วไป จะใช้ไฟล์ ODF (odt, ods, odp) เท่านั้น

เว็บไซต์สำหรับศึกษาเพิ่มเติม

Comments are closed.