SIPA ลงนาม MOU กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สร้างบุคคลากรเกรดเอโอเพ่นซอร์ส หวังเป็นตัวช่วยกระตุ้นการใช้งานโอเพ่นซอร์สและพัฒนาในประเทศไทยเติบโตเพิ่ม มากขึ้นอย่างแพร่หลาย หลังจาก 10 ปีที่ผ่านมาแทบไม่เกิดการพัฒนาเพราะติดภาพฟรีโอเพ่นซอร์สไม่ถูกจริง
       
       นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฎิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือซิป้า เปิดเผยว่า ซิป้ามีนโยบายส่งเสริมสร้างบุคลากรที่มีความเชียวชาญโอเพ่นซอร์สในประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและมีการใช้งานในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย จึงได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการใช้งานโอเพ่นซอร์ส กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้ผลิตและพัฒนาฟรีโอเพ่นซอร์ส
       
       ที่ผ่านมาโอเพ่นซอร์สเข้ามาในประเทศไทยร่วม 10 ปีแล้วแต่กลับไม่เกิดการพัฒนาให้มีการใช้งานเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากติดการนำโอเพ่นเซอร์สฟรีต่างชาติมาใช้งานแต่กลับมีค่าใช้จ่ายจาก การใช้งานสูงกว่าระบบปิด จึงทำให้ผู้ประกอบการหน่วยงานการศึกษาไม่กล้านำระบบโอเพ่นซอร์สมาใช้งาน
       
       “ที่ ผ่านมาโอเพ่นซอร์สบ้านเราไม่พัฒนาเป็นเพราะ แต่เดิมการนำโอเพ่นซอร์สฟรีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ กลับมีค่าใช้จ่ายบานปลายจนมีค่าใช้จ่ายมากกว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ทำให้หน่วยงานต่างๆไม่กล้าใช้งานระบบโอเพ่นซอร์ส ฉะนั้นซิป้า จึงมีต้องการเห็นการใช้งานฟรีโอเพ่นซอร์ส อย่างแท้จริงเกิดขึ้นในประเทศเพื่อให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายมากที่สุด”
       
       การทำ MOU ครั้งนี้ซิป้ามีหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมการฝึกอบรม โอเพ่นซอร์ส ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญ ให้กลับไปเผยแพร่ความรู้ต่อให้กับองค์กรที่สังกัดอยู่ โดยเบื้องต้นบุคคลที่จะส่งเข้าพิจารณาจะเป็นบุคลากรของซิป้าเอง หน่วยงานราชการเพื่อนำไปใช่งานพัฒนาในศูนย์ราชการ และกองทัพอากาศ
       
       นายสาทิศ เพิ่มสว่าง ผู้อำนวยการโครงการซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กล่าวว่า มูลนิธิมีจุดประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเห็นว่าการร่วมมือกับซิป้าจะช่วยให้ผลักดันวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น
       
       ทั้งนี้ มูลนิธิต้องการสร่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสามารถเผยแพร่ความรู้ใน การใช้งานและมีความสามารถที่จะพัฒนาการใช้งานโอเพ่นซอร์สให้มากยิ่งขึ้น และมูลนิธิไม่ต้องการคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมเพราะอาจจะไม่ตรงตามเป้าหมาย และหากให้ SIPA เป็นผู้ดำเนินการจะได้บุคลากรที่เหมาะสมในสำหรับการเข้าอบรมหลักสูตรได้ตรง จุดมากกว่า และมูลนิธิยังมีวัตถุสนับสนุนผู้แต่งตำราเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์สด้วย
       
       ที่ ผ่านมามูลนิธิได้ฝึกอบรมบุคลากรโอเพ่นซอร์สเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ลีนุกซ์แล้ว 2 รุ่น และโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ซิป้าจะเป็นผู้คัดสรรให้เป็นโปรแกรมแรกคือ หลักสูตรลีนุกซ์

ที่มา – ผู้จัดการ

Comments are closed.