บางครั้งเราต้องการดูว่ามีการ Access ของ Client มากน้อยเพียงใดตัว Gluster ก็มี I/O Information ให้เราสามารถดูได้โดย สมมติเราใช้งาน GlusterFS โดยสร้างเป็น Replicated Volume ชื่อว่า data-replicated โดยมี Architecture ดังนี้

  1. node1 192.168.1.100
  2. node2 192.168.1.101
  3. node3 192.168.1.102

จากนั้นหากเราต้องการดู I/O ของ Volume ดังกล่าวสามารถทำได้โดยขั้นแรกให้ Start volume profile ก่อนโดยพิมพ์คำสั่ง
sudo gluster volume profile data-replicated start

เมื่อ Start profile เสร็จให้รันคำสั่ง
sudo gluster volume profile data-replicated info

ระบบจะแสดงค่า data read / data write / latency ของแต่ละ brick ออกมา

ในกรณีที่อยากละ stop profile ก็สามารถทำได้โดย
sudo gluster volume profile data-replicated stop

Comments are closed.